51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Contact us

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org

PEL RWYD 2 IMAG0694 Tour IMG 0133 BANC BWYD CAERFYRDDIN Band 20170208 130328 IMG 2081 Sgwad Canada


Ysgol Maes Y Gwendraeth

CROESO

Pleser yw cyflwyno’r wefan hon i chi. Mae’n datblygu ac esblygu’n gyson rydym yn eich annog i ymweld â’r wefan yn rheolaidd er mwyn cael cipolwg ar fwrlwm yr ysgol.

Sefydlwyd Ysgol Maes y Gwendraeth yn 2013 ac mae’r ysgol yn gymuned Gymreig sydd yn seilio ei gwaith ar y gwerthoedd sylfaenol o ofal, parch tuag at ein gilydd a gonestrwydd.  Ffocws yr ysgol yw cyflawni potensial pob disgybl a gwneir pob ymdrech i gyrraedd y safonau uchaf o ran cyrhaeddiad academaidd pob disgybl.  Ar y seiliau cadarn hyn gwneir pob ymdrech i ymestyn gorwelion bob un o’i disgyblion i’w galluogi i fod yn ddinasyddion cyfrifol a gweithredol. 

Y Gymraeg yw iaith bob dydd yr ysgol a chyfrwng y rhan fwyaf o’r gwersi.  Mae cynnal Cymreictod o fewn yr ysgol, y gymuned leol a thu hwnt yn rhan ganolog o waith yr ysgol.

Conglfaen arall o waith a chennad yr ysgol yw datblygiad moesol, ysbrydol a chorfforol ei disgyblion.  Arddelir y safonau ymddygiad uchaf ac adlewyrchir hyn yn ymddygiad da’r disgyblion ar hyd y blynyddoedd.  Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau clir ac uchel a chefnogir hyn gan ddisgyblion a theuluoedd yr ysgol.  Mae gwaith dyngarol yn elfen amlwg o waith a thraddodiad Maes y Gwendraeth.

Ar y sylfeini cadarn hyn, paratoa’r ysgol ei phobl ifanc ar gyfer cymryd eu lle yn eu cymunedau boed y rheini yma yn Sir Gar neu ym mhendraw’r byd.

Mae pob disgybl unigol yn bwysig ym Maes y Gwendraeth.  Datblygiad cyflawn pob unigolyn yw canolbwynt gwaith yr ysgol.

Wyn Evans

Pennaeth

 

 

Hwb Pic

 Wjec Logo

Amdro Image

 

 

Parentpay

 

Gwefannau Perthnasol