Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

 • SearchSearch Site
 • Translate Translate Page
 • Twitter Twitter
 • Facebook Facebook
 • Instagram Instagram
 • ParentPay ParentPay

Cyfnod Allweddol 4

(Blwyddyn 10 ac 11)

Yng Nghyfnod Allweddol 4  bydd disgyblion yn dilyn amrywiaeth o bynciau craidd a phynciau dewis dros amserlen pythefnosol a fydd yn arwain at amrywiaeth o gymwysterau ar ddiwedd blwyddyn 11.

Bydd y mwyafrif o'r gwersi dros y pythefnos yn gymwysterau TGAU/Lefel Mynediad yn y pynciau craidd (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth). Bydd pob disgybl yn dilyn cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau neu gymhwyster Byd Gwaith.

Bydd disgyblion yn dewis tri phwnc dewisol sy’n cynnwys:

 •  Addysg Awyr Agored
 • Addysg Gorfforol 
 • Astudiaethau Crefyddol                 
 • Busnes
 • Bwyd a Maeth           
 • Celf    
 • Cerdd 
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Daearyddiaeth
 • Drama
 • Ffrangeg
 • Hanes
 • Gwasanaethau Cyhoeddus,
 • Gwyddoniaeth Driphlyg
 • Iechyd & Gofal Cymdeithasol
 • Sbaeneg
 • Tecstilau
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Ymddiriedaeth Y Tywysog.

 

Fel rhan o’n darpariaeth Cyfnod Allweddol 4, mae Ysgol Maes Y Gwendraeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda Choleg Sir Gar sy’n darparu cyrsiau galwedigaethol arbenigol o fewn cyfnod y pynciau dewis megis Adeiladwaith, Amaethyddiaeth, Gwallt a Harddwch a Pheirianneg Ceir.

Mae’r ysgol yn darparu gwersi di-arholiad statudol yn Addysg Gorfforol ac Astudiaethau Crefyddau ynghyd â gwersi Lles a Llythrennedd fel rhan o ddatblygiad personol y disgyblion.

Bydd cyfle i rai disgyblion ennill cymwysterau ychwanegol tu hwnt i wersi arferol mewn Mathemateg Ychwanegol a Llythrennedd Cyllid.

Yn ystod blwyddyn 11, bydd disgyblion yn cychwyn ar y broses o ddewis pynciau ar gyfer eu hastudiaethau Safon Uwch Gyfrannol os mai dychwelyd i’r ysgol i’r Chweched Dosbarth fydd eu llwybr. Bydd y broses yma yn cael ei chwblhau yn dilyn cyhoeddi eu canlyniadau TGAU ym mlwyddyn 11.