Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

 • SearchSearch Site
 • Translate Translate Page
 • Twitter Twitter
 • Facebook Facebook
 • Instagram Instagram
 • ParentPay ParentPay

Presenoldeb

Rydym oll yn Ysgol Maes y Gwendraeth ym ymrwymedig i sicrhau bod yr holl blant sy’n mynychu’r ysgol yn cael yr addysg orau posib a’u bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu potensial llawn. Ffactor allweddol er mwyn gwireddu hyn yw sicrhau presenoldeb uchel gyda chyswllt clir rhwng presenoldeb a chyflawniad. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i bob plentyn fynychu’r ysgol o leiaf 95% o’r amser. Mae mynychu’r ysgol yn rheolaidd felly yn gwbl hanfodol er mwyn i’r plant lwyddo yn y dyfodol.


Pan mae eich plentyn yn absennol, mae disgwyl i chi gysylltu â'r ysgol ar y diwrnod cyntaf o salwch. Gallwch gysylltu trwy ffonio’r ysgol; anfon neges drwy Classcharts neu anfon e-bost at Swyddog Presenoldeb yr ysgol swyddfa@maesygwendraeth.org

Mae polisi penodol gennym sydd i’w weld ar y wefan o dan yr adran Gwybodaeth||Polisiau Ysgol. 

Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn mynychu’r ysgol.

 

Pwysigrwydd Presenoldeb

Nid yw peidio â mynd i'r ysgol yn rheolaidd, a cholli diwrnod yma a thraw, yn ymddangos yn llawer, ond mae absenoldebau yn cronni. Mae dau ddiwrnod y mis yn hafal i bedair wythnos y flwyddyn, sy'n golygu colli dros flwyddyn o ddysgu rhwng Blwyddyn 1 a Blwyddyn 13.

Mae pob diwrnod ysgol yn cyfrif. Mae pob diwrnod a gollir yn ei gwneud hi'n anoddach dal i fyny, gall arwain at gyflawniadau is o ran darllen, ysgrifennu a rhifedd, ac mae'n effeithio ar allu plentyn i wneud cysylltiadau cymdeithasol pwysig.

Mae llawer o resymau pam y dylai plentyn fynd i'r ysgol, sef:

 • Dysgu
 • Datblygu hyder a hunan-barch
 • Deall cyfrifoldeb
 • Datblygu sgiliau newydd
 • Tyfu fel unigolion
 • Ennill cymwysterau
 • Gwneud ffrindiau newydd, cael hwyl a datblygu sgiliau bywyd
 • Datblygu ymwybyddiaeth o ddiwylliannau eraill

Mae presenoldeb rhagorol yn yr ysgol yn caniatáu i blentyn gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

/i/video/pwysigrwydd_presenoldeb__360p_.mp4

 Cliciwch yma i ddarllen mwy