Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Prif Swyddogion           

Gweler isod restr o Brif Swyddogion a Swyddogion 2023

 

Prif Swyddogion

Abner Evans

Gwennan Howells

Hannah Jones

Carys Lewis

Elan Small

Elan Thomas

Sara Llwyd Thomas

Owain Williams

 

 

Swyddogion

Carys Allen

Alys Bateman

Ela Bennett

Llyr Campbell

Angharad Haf Daniel

Hannah Davies

Mared Davies

Caian Evans

Erin Howell

Maddy James

Tarian Jones

Elin Price

Molly Stuart

Cari Williams Jones

 

Carys Lewis

Dwi’n mwynhau fy nghyfnod fel myfyriwr yn Chweched Dosbarth Maes y Gwendraeth. Mae’r bwlch rhwng cymhwysterau TGAU a Lefel A yn un mawr, ond heb amheuaeth gallaf eich sicrhau bod y gefnogaeth werthfawr a ddarparir gan bob aelod o staff yr ysgol yn amhrisiadwy ac maent bob amser yn barod i gynorthwyo a chynghori. Mae adeilad Y Gilfach yn ychwanegiad positif i fywyd y Chweched, ac mae’r cyfleusterau’n bwrpasol ar ein cyfer gan roi lle i ni weithio yn ogystal â chymdeithasu.

Abner Evans

Dewisais aros ym Maes y Gwendraeth ar gyfer fy astudiaethau Safon Uwch. Yn gyntaf, i fi, roedd yn bwysig parhau â’m hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg gan mai yn yr iaith honno dwi wedi derbyn fy addysg o flwyddyn 7-11. Yn ail, mae cefnogaeth y staff wedi bod yn holl bwysig wrth ymgartrefu nôl yn y Chweched, ac roedd eu hadnabyddiaeth ohonof fel disgybl ers blwyddyn 7 yn allweddol i’r gefnogaeth yma. Yn drydydd, mae’r profiadau allgyrsiol mae’r Ysgol yn cynnig yn arbennig ac mae llu o weithgareddau ar gael er mwyn datblygu sgiliau a thalentau ymhellach. Rwy’n hynod o falch fy mod i wedi dewis parhau â’m hastudiaethau ôl-16 ym Maes y Gwendraeth. 

Hannah Jones

Penderfynais ddychwelyd i’r Chweched Dosbarth er mwyn parhau gyda’r cyrsiau y mae gen i ddiddordeb ynddynt. Mae’r holl gefnogaeth dwi wedi derbyn gan holl athrawon yr ysgol wedi bod yn arbennig ac mi fyddaf yn ddiolchgar am byth am hynny. Dwi wir yn mwynhau fy mhrofiad yn y Chweched Dosbarth. 

Sara Llwyd Thomas

Doedd dim rhaid i mi feddwl dwy waith am ddychwelyd i’r Chweched Dosbarth. Rwy’n gyfarwydd â’r ysgol ac mae’r ysgol wastad wedi cynnig cyfleoedd i ni, boed yn academaidd, ym maes Chwaraeon neu’n greadigol. Hyd yn hyn, rwyf wedi mwyhau’r profiad o fod yn y Chweched Dosbarth ym Maes y Gwendraeth oherwydd y cydbwysedd rhwng astudio a chymdeithasu. Mae cyfle gennym yn Y Gilfach i wneud ein gwaith ac i gymdeithasu gyda ffrindiau yn ystod ein gwersi rhydd ac mae’r athrawon wastad yn barod i gynnig cymorth pan fod angen.